شنبه، 25 مرداد ماه، 1399

خانه سالیدورکس ایران

کاربرد نرم افزار سالیدورکس در مهندسی پزشکی طراحی بدنه هواپیما با نرم افزار سالیدورکس طراحی مجموعه های مونتاژ با نرم افزار سالیدورکس طراحی هواپیما با نرم افزار سالیدورکس طراحی خودرو با نرم افزار سالیدورکس طراح  های کانسپت با نرم افزار سالیدورکس
www.SolidWorks.ws

لیست دارندگان مدرک سالیدورکس

سالید

 

 

راهنمای نصب نرم افزار سالیدورکس

آدرس خانه سالیدورکس

آدرس:
 
تهران - خيابان شريعتي - روبروي متروي قلهک - کوچه سجاد - پ 66 - و 10
 
  سالیدورکس 09123062503 
 
  سالیدورکس 22037408
 
 
 
 

اینستاگرام خانه سالیدورکس ایران

اینستاگرام خانه سالیدورکس ایران

آموزشی


 _TITLE: ویدیویی آموزشی طراحی دوبعدی با سالیدورکس

\r\n تمرین ویدیوئی آموزشی طراحی دوبعدی در نرم افزار سالیدورکس Solidworks

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تهیه شده در خانه سالیدوکس ایران

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 4. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: تمرین ویدیوئی آموزشی نرم افزار سالیدورکس

\r\n تمرین ویدیوئی آموزشی Sketch نرم افزار سالیدورکس Solidworks

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تهیه شده در خانه سالیدورکس ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 8. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: ویدئوهای طراحی سطوح در سالیدورکز

\r\n طراحی آبمیوه گیر در سالیدورکز

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n _MORE

 _TITLE: ویدئوهای محیط Features در سالیدورکز

\r\n تمرین 1 : 
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n _MORE

 _TITLE: مفاهيم رنگ ها در محیط دو بعدی نرم افزار ساليدوركس

\r\n مفاهيم رنگ ها در محیط دو بعدی نرم افزار ساليدوركس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  در نرم افزار ساليدوركس به اين نكته اشاره مي كنيم كه هنگام رسم اسكچ در ساليدوركس هر يك از ترسيم ها به رنگهاي مشخصي در مي آيند. اين رنگ ها تعاريف مشخصي دارد و عدم توجه به اين رنگ ها مشكلاتي را در حين مدلسازي ايجاد مي كند.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n رنگهاي اصلي اسكچ ها در ساليدورك عبارتند از:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آبي : مفهوم اين رنگ مقيد نبودن نمايه رسم شده(نقطه، خط، كمان و ...) مي باشد.براي مقيد كردن نمايه ها بايد آنها را اندازه گذاري نمود

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مشكي : مفهوم اين رنگ مقيد بودن نمايه رسم شده و ثابت بودن مكان آن نسبت به مبدا مختصات مي باشد

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n زرد : مفهوم اين رنگ مغايرت بين قيود و يا ابعاد داده شده است.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n قرمز : مفهوم اين رنگ غير قابل حل بودن شكل با توجه به ابعاد و قيود داده شده است

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n قهوه اي : مفهوم اين رنگ رفرنسي است كه اكنون وجود ندارد. بايد توجه داشت كه اسكچ در حالتي از نظر مهندسي صحيح مي باشد كه بدون استفاده از قيد فيكس، به رنگ مشكي در آمده باشد _MORE

 _TITLE: مفاهيم رنگ ها در محیط دو بعدی نرم افزار ساليدوركس

\r\n مفاهيم رنگ ها در محیط دو بعدی نرم افزار ساليدوركس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  در نرم افزار ساليدوركس به اين نكته اشاره مي كنيم كه هنگام رسم اسكچ در ساليدوركس هر يك از ترسيم ها به رنگهاي مشخصي در مي آيند. اين رنگ ها تعاريف مشخصي دارد و عدم توجه به اين رنگ ها مشكلاتي را در حين مدلسازي ايجاد مي كند.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n رنگهاي اصلي اسكچ ها در ساليدورك عبارتند از:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آبي : مفهوم اين رنگ مقيد نبودن نمايه رسم شده(نقطه، خط، كمان و ...) مي باشد.براي مقيد كردن نمايه ها بايد آنها را اندازه گذاري نمود

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مشكي : مفهوم اين رنگ مقيد بودن نمايه رسم شده و ثابت بودن مكان آن نسبت به مبدا مختصات مي باشد

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n زرد : مفهوم اين رنگ مغايرت بين قيود و يا ابعاد داده شده است.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n قرمز : مفهوم اين رنگ غير قابل حل بودن شكل با توجه به ابعاد و قيود داده شده است

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n قهوه اي : مفهوم اين رنگ رفرنسي است كه اكنون وجود ندارد. بايد توجه داشت كه اسكچ در حالتي از نظر مهندسي صحيح مي باشد كه بدون استفاده از قيد فيكس، به رنگ مشكي در آمده باشد _MORE

 _TITLE: مفاهيم رنگ ها در محیط دو بعدی نرم افزار ساليدوركس

\r\n مفاهيم رنگ ها در محیط دو بعدی نرم افزار ساليدوركس

\r\n

\r\n  در نرم افزار ساليدوركس به اين نكته اشاره مي كنيم كه هنگام رسم اسكچ در ساليدوركس هر يك از ترسيم ها به رنگهاي مشخصي در مي آيند. اين رنگ ها تعاريف مشخصي دارد و عدم توجه به اين رنگ ها مشكلاتي را در حين مدلسازي ايجاد مي كند.

\r\n

\r\n رنگهاي اصلي اسكچ ها در ساليدورك عبارتند از:

\r\n

\r\n آبي : مفهوم اين رنگ مقيد نبودن نمايه رسم شده(نقطه، خط، كمان و ...) مي باشد.براي مقيد كردن نمايه ها بايد آنها را اندازه گذاري نمود

\r\n

\r\n مشكي : مفهوم اين رنگ مقيد بودن نمايه رسم شده و ثابت بودن مكان آن نسبت به مبدا مختصات مي باشد

\r\n

\r\n زرد : مفهوم اين رنگ مغايرت بين قيود و يا ابعاد داده شده است.

\r\n

\r\n قرمز : مفهوم اين رنگ غير قابل حل بودن شكل با توجه به ابعاد و قيود داده شده است

\r\n

\r\n قهوه اي : مفهوم اين رنگ رفرنسي است كه اكنون وجود ندارد. بايد توجه داشت كه اسكچ در حالتي از نظر مهندسي صحيح مي باشد كه بدون استفاده از قيد فيكس، به رنگ مشكي در آمده باشد _MORE

 _TITLE: ویدئوهای آموزشی سالیدورکس

\r\n  

\r\n

\r\n ویدئوهای محیط Features در سالیدورکز

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدئوهای طراحی سطوح در سالیدورکز

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک

\r\n

\r\n خودآموز آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک

\r\n

\r\n خودآموز آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک

\r\n

\r\n خودآموز آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک

\r\n

\r\n خودآموز آموزش سالیدورکس SolidWorks Tuturial

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک _MORE

 _TITLE: نکات آموزشی سالیدورکس

\r\n نکات آموزشی سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n بزودی نکات آموزشی نرم افزار سالیدورکس در مرکز سالیدورکس این منتشر می شود. با ما همراه باشید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرینات سالیدورکس

\r\n تمرینات سالیدورکس

\r\n

\r\n SolidWorks Exercises

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n تمرینات محیط طراحی دوبعدی سالیدورکس

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 1. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 2. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 3. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 4. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n این تمرین ویدیوی آموزشی دارد

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 5. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 6. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 7. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 8. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n این تمرین ویدیوی آموزشی دارد

\r\n
\r\n

\r\n تمرینات محیط طراحی سه بعدی سالیدورکس

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 3. تمرین آموزشی

\r\n

\r\n سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 4. تمرین سه بعدی

\r\n

\r\n سالیدورک

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 5. تمرین محیط Part

\r\n

\r\n سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 6. تمرین محیط سه بعدی

\r\n

\r\n سالیدورکز

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 7. تمرین طراحی

\r\n

\r\n سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 9. تمرین پارت

\r\n

\r\n سالیدورک

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 10. تمرین سه بعدی

\r\n

\r\n محیط Part

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 11. تمرین آموزشی

\r\n

\r\n سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 12. تمرین آموزش

\r\n

\r\n محیط طراحی سه بعدی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 13. تمرین آموزشی

\r\n

\r\n آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 14. تمرین طراحی سه بعدی

\r\n

\r\n آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 15. تمرین طراحی

\r\n

\r\n آموزش سالیدورک

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیو های آموزشی تمرین های نرم افزار سالیدورک SolidWorks

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک

\r\n

\r\n خودآموز آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک

\r\n

\r\n خودآموز آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک

\r\n

\r\n خودآموز آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک

\r\n

\r\n خودآموز آموزش سالیدورکس SolidWorks Tuturial

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرین 1

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین2

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 3

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین4

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین5

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین6

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 7

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 8

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 9

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 10

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 11

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 12

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 13

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 14

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 15

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 16

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 17

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 18

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n بزودی تمرینات محیط Assembly و Drawing _MORE

 _TITLE: دوره های آموزشی نرم افزار سالیدورک (سالیدورکس)

\r\n آموزش سالیدورک (سالیدورکس)

\r\n

\r\n به خانه سالیدورکس ایران خوش آمدید

\r\n

\r\n زیر نظر انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n " تجربه پانزده ساله ما رمز موفقیت شما "

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n تقویم آموزشي خانه سالیدورک (سالیدورکس) ایران ( برنامه شهریور ماه 99 ترم تابستان)

\r\n

\r\n کلاسهای آنلاین و حضوری خانه سالیدورکس ایران

\r\n
\r\n

\r\n نام دوره

\r\n
\r\n

\r\n تاريخ برگزاري

\r\n
\r\n

\r\n  مدت  (ساعت)

\r\n
\r\n

\r\n زمان برگزاري

\r\n
\r\n

\r\n شهريه (تومان)

\r\n
\r\n

\r\n سالیدورکس مقدماتی

\r\n

\r\n کلاس سالیدورک

\r\n

\r\n SolidWorks آموزش

\r\n
\r\n

\r\n 07 / 06 / 99

\r\n

\r\n در 10 جلسه چهار ساعنه در  10 هفته

\r\n
\r\n 40\r\n

\r\n جمعه ها

\r\n

\r\n 09  - 13

\r\n
\r\n

\r\n 760,000

\r\n

\r\n آنلاین

\r\n
\r\n

\r\n سالیدورکس مقدماتی

\r\n

\r\n کلاس سالیدورک

\r\n

\r\n فشرده

\r\n

\r\n SolidWorks آموزش

\r\n
\r\n

\r\n 02 / 06 / 99

\r\n

\r\n در 10 جلسه چهار ساعنه در  5 هفته

\r\n
\r\n 40\r\n

\r\n یکشنبه ها - سه شنبه ها

\r\n

\r\n 17 - 13

\r\n
\r\n

\r\n 860,000

\r\n

\r\n حضوری

\r\n
\r\n

\r\n سالیدورکس پیشرفته

\r\n

\r\n کلاس سالیدورک

\r\n

\r\n SolidWorks آموزش

\r\n
\r\n

\r\n 11 / 06 / 99

\r\n

\r\n در 10 جلسه چهار ساعنه در  10 هفته

\r\n
\r\n 40\r\n

\r\n سه شنبه ها

\r\n

\r\n 17 - 21

\r\n
\r\n

\r\n 790,000

\r\n

\r\n آنلاین

\r\n
\r\n

\r\n سالیدورکس پیشرفته

\r\n

\r\n کلاس سالیدورک

\r\n

\r\n SolidWorks آموزش

\r\n
\r\n

\r\n 06 / 06 / 99

\r\n

\r\n در 10 جلسه چهار ساعنه در  10 هفته

\r\n
\r\n 40\r\n

\r\n  پنجشنبه ها

\r\n

\r\n 1713

\r\n
\r\n

\r\n 890,000

\r\n

\r\n حضوری

\r\n
\r\n

\r\n سالیدورکس پیشرفته

\r\n

\r\n کلاس سالیدورک

\r\n

\r\n SolidWorks آموزش

\r\n
\r\n

\r\n 10/ 06 / 99

\r\n

\r\n در 10 جلسه چهار ساعنه در  10 هفته

\r\n
\r\n 40\r\n

\r\n  دوشنبه ها

\r\n

\r\n 1713

\r\n
\r\n

\r\n 890,000

\r\n

\r\n حضوری

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n جهت شرکت در کلاسهای نرم افزار سالیدورکس 

\r\n

\r\n در خانه سالیدورکس ایران با شماره مستقیم 09123062503  و یا شماره ثابت 02122037408  تماس حاصل فرمایید

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n سرفصل های آموزشی دوره آموزش سالیدورک مقدماتی SOLIDWORKS :

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n     در دوره مقدماتی آموزش سالیدورک (سالیدورکس) Solidworks در کلاس های آموزش سالیدورک در خانه سالیدورکس  محیط های زیر در نرم افزار سالیدورکس آموزش داده می شود:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n             آموزش ماژول طراحی دو بعدی سالیدورکس                                                             Sketch

\r\n

\r\n             آموزش ماژول طراحی سه بعدی سالیدورکس                                                          Feature     

\r\n

\r\n             آموزش محیط طراحی مونتاژ سالیدورکس                                                             Assembly 

\r\n

\r\n             آموزش محيط نقشه کشی سالیدورکس                                                                  Drawing

\r\n

\r\n          

\r\n
\r\n

\r\n آموزش ماژول طراحی دو بعدی (Sketch) سالیدورک 

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n در ماژول طراحی دو بعدی سالیدورک (Sketch) به ترسیمات دو بعدی که مبنایی برای ایجاد مدل های سه بعدی هستند پرداخته می شود . با استفاده از ابزارهای طراحی دو بعدی ماژول Sketch در نرم افزار سالیدورکس هنرجو این قابلیت را پیدا می کند که ترسیمات دو بعدی را در نرم افزار سالید ورکس ترسیم کند و آن را برای تبدیل شدن به یک حجم سه بعدی آماده کند .

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n \"سالیدورکس

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n آموزش ماژول طراحی قطعه سالید ورک  (Features)

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n بعد از ترسیم مقطع یک مدل با استفاده از ابزازهای sketch بایستی  با اجرای دستورات ترسیم سه یعدی (Features) ، مدل سه بعدی مورد نظر را ایجاد کرد .

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n در ماژول Features کاربر با امکاناتی که این محیط در اختیارش گذاشته است به آسانی میتواند با سریعترین روش از یک قطعه طراحی شده، مدل 3 بعدی تهیه نماید تا در محیط های دیگر از آن نمای دو بعدی و سه بعدی مونتاژی تهیه نماید یا بر روی آن ها آنالیز انجام دهد. از توانمندیهای این ماژول کاربری آسان و کاربردی،  امکان ویرایش و بازسازی آسان و سریع، قابلیت جابجائی دو طرفه با محیط های 3بعدی دیگر نرم افزار و قابلیت ذخیره سازی با فرمتهای مختلف نام برد. به طور کلی از این ماژول به منظور ایجاد مدل های سه بعدی استفاده می شود .

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n یکی از خصوصیات ماژول Features توانايي آماده سازي قطعه براي ساخت ميباشد زيرا هدف از طراحي و مدل كردن قطعات در نرم افزارهاي طراحي مكانيكي ساخت آنها ميباشد. علم به فرمانهاي نرم افزار و نحوه استفاده از آ نها تنها بخشي از دانش يك طراح ميباشد كه تا در خدمت اين هدف قرار نگيرد نتيجه اي جز ايجاد يك مدل سه بعدي بي فايده و بدون امکان ساخت ندارد . علم به فرآيندهاي ساخت و توليد فاكتور ديگري است كه بايد يك طراح براي طراحي اصولي به آن آگاه باشد . 

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آموزش محیط مونتاژ سالید ورک  (Assembly)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پس از ترسیم قطعات به صورت مجزا جهت مونتاژ و سوار کردن قطعات بر روی یکدیگر  لازم است وارد محیط Assembly سالید ورک (سالیدورکس) شده و با وارد کردن هر یک از قطعات و با انجام عملیات قید گذاری آن ها را بر روی هم مونتاژ کرد .

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آموزش محیط نقشه کشی سالید ورک (Drawing)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n خروجی مورد نیاز از یک قطعه و یک مجموعه مونتاژی می بایست به صورت یک نقشه دو بعدی جهت ساخت و اجرا باشد در محیط Drawing میتوان قطعات طراحی شده و مجموعه های اسمبلی شده را با دادن مقدار اندازه ها به نقشه های دو بعدی کارگاهی تبدیل کرد .

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n سرفصل های آموزشی دوره آموزش سالیدورک پیشرفته SOLIDWORKS :

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n     در دوره پیشرفته آموزش سالیدورکس Solidworks در کلاس های آموزش سالیدورک در خانه سالیدورکس محیط های زیر در نرم افزار سالیدورکس آموزش داده می شود:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n             آموزش ماژول ورق کاری  سالیدورک                                                                        Sheet metal

\r\n

\r\n             آموزش ماژول طراحی سطوح پیشرفته  با سالید ورکس                                               Surface

\r\n

\r\n             آموزش طراحی سازه با سالید ورکس                                                                          Structure

\r\n

\r\n             آموزش ماژول جوشکاری با سالید ورکس                                                                 Weldments

\r\n

\r\n             آموزش ماژول آنالیز  با سالید ورکس                                                                             Simulation      

\r\n

\r\n             آموزش متحرک سازی با سالید ورکس                                                                       Motionstudy 

\r\n

\r\n             آموزش رندرینگ با سلید ورکس                                                                                 Photo View

\r\n

\r\n             آموزش قالب سازی با سالید ورکس                                                                                     Mold

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آموزش ماژول ورق کاری سالیدورک

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n ماز

\r\n
\r\n
\r\n


 _MORE

آشنایی با سالیدورکس

آمار کاربران

نکات آموزشی سالیدورکس

نکات سالیدورکس

نکات آموزشی سالیدورکس

آموزش سالیدورکس

 

ویدئوهای آموزشی سالیدورکس

سالیدورکس

تمرینات آموزشی سالیدورکس

 

مقالات خانه سالیدورکس

مقاله سالید

نفرات برتر ترم گذشته

مقدماتی

نسیم شبستری

حمزه علیزاده

آرمان شکیب

حسن محمدی

سامان صباغی

مصطفی حاجی پور

پبشرفته

امین سیلمانی

سامان صباغی

مصطفی حاجی پور

حمزه علیزاده

نوید خادمی

علیرضا بهرام پور