شنبه، 11 آذر ماه، 1402

خانه سالیدورکس ایران

کاربرد نرم افزار سالیدورکس در مهندسی پزشکی طراحی بدنه هواپیما با نرم افزار سالیدورکس طراحی مجموعه های مونتاژ با نرم افزار سالیدورکس طراحی هواپیما با نرم افزار سالیدورکس طراحی خودرو با نرم افزار سالیدورکس طراح  های کانسپت با نرم افزار سالیدورکس
www.SolidWorks.ws

لیست دارندگان مدرک سالیدورکس

سالید

 

 

راهنمای نصب نرم افزار سالیدورکس

آدرس خانه سالیدورکس

آدرس:
 
تهران - خيابان شريعتي - روبروي متروي قلهک - کوچه سجاد - پ 66 - و 10
 
  سالیدورکس 09123062503 
 
  سالیدورکس 22037408
 
 
 
 

اینستاگرام خانه سالیدورکس ایران

اینستاگرام خانه سالیدورکس ایران

حتما به ما بیپوندید ویدیوهای آموزشی و آخرین اخبار

 

تمرینات


 _TITLE: تمرینات سالیدورکس

\r\n تمرینات سالیدورکس

\r\n

\r\n SolidWorks Exercises

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n تمرینات محیط طراحی دوبعدی سالیدورکس

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 1. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 2. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 3. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 4. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n این تمرین ویدیوی آموزشی دارد

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 5. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 6. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 7. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 8. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n این تمرین ویدیوی آموزشی دارد

\r\n
\r\n

\r\n تمرینات محیط طراحی سه بعدی سالیدورکس

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 3. تمرین آموزشی

\r\n

\r\n سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 4. تمرین سه بعدی

\r\n

\r\n سالیدورک

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 5. تمرین محیط Part

\r\n

\r\n سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 6. تمرین محیط سه بعدی

\r\n

\r\n سالیدورکز

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 7. تمرین طراحی

\r\n

\r\n سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 9. تمرین پارت

\r\n

\r\n سالیدورک

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 10. تمرین سه بعدی

\r\n

\r\n محیط Part

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 11. تمرین آموزشی

\r\n

\r\n سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 12. تمرین آموزش

\r\n

\r\n محیط طراحی سه بعدی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 13. تمرین آموزشی

\r\n

\r\n آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 14. تمرین طراحی سه بعدی

\r\n

\r\n آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 15. تمرین طراحی

\r\n

\r\n آموزش سالیدورک

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیو های آموزشی تمرین های نرم افزار سالیدورک SolidWorks

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک

\r\n

\r\n خودآموز آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک

\r\n

\r\n خودآموز آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک

\r\n

\r\n خودآموز آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک

\r\n

\r\n خودآموز آموزش سالیدورکس SolidWorks Tuturial

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرین 1

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین2

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 3

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین4

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین5

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین6

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 7

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 8

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 9

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 10

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 11

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 12

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 13

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 14

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 15

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 16

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 17

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین 18

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n بزودی تمرینات محیط Assembly و Drawing _MORE

آشنایی با سالیدورکس

آمار کاربران

نکات آموزشی سالیدورکس

نکات سالیدورکس

نکات آموزشی سالیدورکس

آموزش سالیدورکس

 

ویدئوهای آموزشی سالیدورکس

سالیدورکس

تمرینات آموزشی سالیدورکس

 

مقالات خانه سالیدورکس

مقاله سالید

نفرات برتر ترم گذشته

مقدماتی

نسیم شبستری

حمزه علیزاده

آرمان شکیب

حسن محمدی

سامان صباغی

مصطفی حاجی پور

پبشرفته

امین سیلمانی

سامان صباغی

مصطفی حاجی پور

حمزه علیزاده

نوید خادمی

علیرضا بهرام پور